מכרז מס' 19/33
לעמותה לחינוך בלתי פורמלי )ע.ר.(בנתניה

דרוש/ה

מנהל/ת לספריית מדיה-טק גלי ים

תיאור התפקיד:
 אחריות מקצועית ומנהלית לספרייה ופעילותה.
 אחריות לניהול הצוות- כולל סידורי עבודה, דיווחי נוכחות והערכת עובדים.
 גיבוש תכנית עבודה לסניף וביצועה בתיאום עם מנהלת הרשת.
 אחריות לקיום אירועי תרבות בנושאי הספר והקריאה בתיאום עם אחראית התרבות ברשת הספריות.
 אחריות לשיווק הפעילות בסניף כחלק מהפעילות של הרשת.
 אחריות לגביית התשלומים ממשתמשי הספרייה.
 בקרה על התשתיות הפיזיות ועל ציוד הספרייה.
 קשר עם גורמים שונים בקהילה, מוסדות חינוך וארגונים.
 כל מטלה שתוטל ע"י הממונים.
כישורים נדרשים:
 בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים
בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות
או בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ
לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה או תעודה אקדמית בתחום הספרנות ו/או המידענות.
 ניסיון כמנהל ספריה או ספרן במשך שנתיים לפחות.
 ניסיון בניהול צוות של לפחות שלושה עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות.
 יכולת יצירת יחסי עבודה תקינים.
 ידע וניסיון בתוכנת ניהול ספריה ובמאגרי מידע ממוחשבים.
 יכולת ויוזמה לפיתוח שירותים חדשים.
 יכולת עבודה מערכתית ברשת הספריות.
 נכונות לעבודה בשעות מפוצלות של אחה"צ- ערב וימי שישי.
תנאי שכר והעסקה: 41-38 בדירוג המח"ר
היקף משרה: %80
כפיפות: מנהלת רשת הספריות

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
העמותה מעודדת העסקת בעלי מוגבלויות.
פרטים וטפסים להצעת מועמדים/ות ניתן לקבל באתר האינטרנט

www.biltiformali.org.il

שאלון אישי להצעות מועמדים בצרוף קורות חיים מודפסים, תעודות המעידות על השכלה של המועמד/ת ומסמכי וותק, יש להגיש לאגף
משאבי אנוש בעמותה לחינוך בלתי פורמלי רח' אחימאיר 9 ,ת.ד. 2136 נתניה בדואר / בדוא"ל il.org.biltiformali@galit /  בפקס 09-8335534
עד ליום רביעי ה-4 בדצמבר 2019 ,ו' בכסלו התש"ף