‏ל' שבט תשע"ט 

‏05 פברואר 2019 

סימוכין – 48841 

 

מכרז חיצוני מס' 14/2019    ספרן/ית בספריה העירונית 

 

לעיריית גבעת שמואל דרוש/ה ספרן/ית בספריה עירונית.  

התפקיד כולל מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה.  

העבודה 5 ימים בשבוע, בשעות אחה"צ 14:00- 19:30, ימי שישי 8:30- 12:30. 

 

תחומי אחריות: 

 • מתן שירותי ספריה. 
 • ייזום וביצוע פעילויות העשרה. 
 • תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה. 
 • ארגון אוסף פרטי הספרייה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים. 
 • הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט, לילדים ומבוגרים, בתוך הספרייה ומחוצה לה.  
 • הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות. 
 • ביצוע פעולות לעידוד הקריאה. 
 • מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע. 
 • ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות.  

 

דרישות התפקיד: 

 • בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל/ה  הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות. או סיים/ה בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות. או בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל/ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן/ית מורשה. 
 • ידע ושליטה במיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.  
 • רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה. 
 • זיקה לספרות ותרבות. 

 

היקף משרה: 60%  – 80% על פי צורכי העירייה.  

כפיפות: מנהלת הספרייה העירונית.  

שכר: על פי כישורי המועמד/ת.  

 

מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שני 4.3.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 14/2019. ניתן לשלוח במייל: 
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.  

 

העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם העירייה לרבות באמצעות מבדקי מיון. מובהר כי רק פונים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים. 
ייענו רק מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד. הצעות שאינן עונות על תנאי הסף ודרישות המכרז, או הצעות שתוגשנה ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים וקורות חיים, לא תענינה ותדחנה על הסף.  

 

 

שאלון אישי: מועמדות למכרז 

 

מכרז מס' __________________    לתפקיד:______________________ 

                                     מכרז פנימי                                 מכרז חיצוני 

יש לצרף קורות חיים/מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף שפורסמו במכרז 

 1. פרטים אישיים: אין חובה למלא במקומות המסומנים בכוכבית (*) 
שם משפחה  שם פרטי  שם משפחה קודם*  מס' תעודת זהות* 
מס' טלפון נייד  מס' טלפון נוסף  דוא"ל (EMAIL) 

 

 1. שפות:שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן -, לא שולט סמן 0
שפה  קריאה  כתיבה  דיבור 
עברית       
אנגלית       
ערבית       
אחר       

 

כתובת למשלוח דואר: ____________________________________________________ 

 1. השכלה:
פרטים  יסודית  תיכונית  גבוהה  תארים נוספים 
שם המוסד         
שם היישוב של המוסד         
מס' שנות לימוד         
שנת סיום         
המקצוע העיקרי         
התואר/התעודה         

 

 1. קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז:
שם הקורס/השתלמות  תקופת העבודה  מסגרת לימודים  תעודת גמר 
מ-  עד- 
       
       

 

5.שרות בצה"ל / שרות לאומי: 

  מתאריך  עד תאריך  תפקיד  דרגה 
סדיר/ שרות לאומי         
קבע         
אי שירות  סיבה:  

 

 1. ניסיון תעסוקתי רלוונטי:
שם הקורס/השתלמות  תקופת העבודה  תפקיד  דרגה*  הסיבה להפסקת העבודה 
מ-  עד- 
         
         
         

 

 1. קרובי משפחה שעובדים בעירייה או נבחר ציבור בעירייה (חברי מועצה, ראש העיר,סגניו):בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ (אם יש יותר משני קרובי משפחה שעובדים ברשות, יש לציין זאת בדף נפרד) 

 

 

שם משפחה  שם פרטי  מספר זהות  יחס קרבה  יחידה  תפקיד 
           
           

 

 1. קשרלפעילות עיריית גבעת שמואל: 

האם יש או היו לך או לקרוב משפחה שלך או גוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר שלא כאזרח/ית המקבל/ת שרות, לפעילות עיריית גבעת שמואל בחוזה או במתן שירותים בכל דרך שהיא לרבות זיקה או קשר לתאגידים או גופים אחרים שעיריית גבעת שמואל קשורה אליהם? כן/לא 

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב-4 השנים האחרונות, ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט . 

"בעל עניין/ת" בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור/ית או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת ו/או מייצגת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו. 

 

שם משפחה  שם פרטי  מספר זהות  יחס קרבה  יחידה  תפקיד 
           
           

 

 1. תפקידים,עיסוקיםכהונות ועניינים שלך או של קרובייך שעלולים להעמיד אותך בניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת: 

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרובייך לרבות חברים ושותפים עסקיים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת: כן/לא 

אם כן-נא לפרט:_________________________________________________________ 

נא להתייחס בסעיף זה גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

 

 1. שמות ממליצים:
שם משפחה  שם פרטי  תפקיד/מקצוע  כתובת  מס' טלפון 
         
         

 

 1. שונות (כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות 

סמנ/י X במקום המתאים:  

אני או אחד מהורי נולדנו באתיופיה. 

  

 

 

 אני אדם עם מגבלות כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות 

 

אם כן, אנא פרט איזה התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך  

 

____________________________________________________________________ 

 

______טעם אחר, פרט/י_____________________ 

 

אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ״ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים. 

 

תאריך  

 

 

חתימה  

 

 

מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז