מכרז פנימי / פומבי מספר 76/2017 לתפקיד מנהל/ת ספרייה מעמד ב' בבית ספר

 

היחידה: מינהל החינוך
תיאור המשרה: מנהל/ת ספרייה מעמד ב' בבית ספר
דרגת המשרה ודירוגה: מח"ר 39-43/מנהלי 8-12/חינוך חברה ונוער
היקף העסקה: 80%
סוג המכרז: פנימי / פומבי
תיאור תפקיד: ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור המורים והתלמידים.

עיקרי התפקיד:

א) מתן שירותי ספריה וניהול הספרייה

ב) ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה.

ג) תפעול הספרייה.

תנאי סף: השכלה:

בעל תואר אקדמי, שרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה

המחלקה להערכת תארים אקדמאיים לחוץ לארץ בתחום הספרנות

או המידענות (יש לצרף תעודה)

או

סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות (יש לצרף תעודה)

או

בעל תואר אקדמי מוכר (רצוי בחינוך) וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה (יש לצרף תעודה)

  ניסיון מקצועי

נדרש ניסיון כמנהל ספריה או ספרן במשך שנתיים לפחות (יש לצרף אישור)

דרישות נוספות:

שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה בינונית.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות לניהול ספריות + OFFICE+ מיומנויות לדליית מידע.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001 (יש לצרף אישור)

הגבלות כשירות:

* עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

* העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

– הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.

– הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו

אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.

– הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום משפעה מזיקה על

תלמידים.

מאפייני העשייה היחודיים לתפקיד: א) עבודה בשעות גמישות, לפי דרישת ביה"ס לפנה"צ / אחה"צ.

ב) שירותיות

ג) אוריינות ומידענות

ד) היכרות עם מדיניות והנחיות משרד החינוך ויישומם.

ה) היכרות עם תוכניות הלימודים הרלוונטיות.

ו) יכולת לעבודה חינוכית עם ילדים ובני נוער.

*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
כפיפות: מנהלת אגף מינהלה
מינהלה: מינהל החינוך

 

הערות:

  1. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לא תידון.
  2. בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
  3. הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים בה יבחנו כישוריו/ה  עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
  4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

 

המעוניינים יגישו את הצעותיהם בכתב (ב-2 עותקים) כדלקמן:

עובדים פנימיים – למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 61 קומה א'

מועמדים חיצוניים – לבניין העירייה – משרדי משאבי אנוש, רחוב העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת

עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12.00 בצהריים.