תקנון ארגון הספרנים והמידענים בישראל

סימן א: השם, המטרות, המשרד הרשום ופירוש מונחים

 1. שם האגודה
  ארגון הספרנים והמידענים בישראל (ע"ר 580030476) – ארגון ללא מטרות רווח
 2. מטרות האגודה

א. לשמור על עקרונות של שוויון הגישה למידע ולמשאבי תרבות, כבסיס לחברה דמוקרטית מתוך הכרה בחשיבות החופש האינטלקטואלי.
ב. לקדם ולחזק את המעמד המקצועי של הספרנים והמידענים בישראל.
ג. למצב את מקצוע הספרנות והמידענות.
ד. לקדם תנאי עבודה ושכר הולמים, ולהגן על זכויות החברים ועל תנאי העבודה המוסכמים.
ה. להיות הגוף המיצג את הספרנים והמידענים בישראל.
ו. לעודד את ההתפתחות המקצועית המתמשכת של החברים, בהתאם לתמורות במקצוע ובחברה, כתנאי הכרחי לשמירה על רמה מקצועית נאותה.
ז. להוות מקור להנהגה מקצועית בסוגיות כגון: מדיניות מידע, ניהול ארגוני מידע ובנושאים מקצועיים.
ח. לעודד ולטפח את השימוש במידע ולטפח אוריינות ותרבות באמצעות ספריות ומרכזי מידע.
ט. לקדם פיתוחן של ספריות ומרכזי מידע ותשתיות מדעיות וטכנולוגיות בתחום התרבות והמידע.
י.  לשתף פעולה עם כל גוף במדינת ישראל או מחוצה לה, שיש לו מטרות דומות או קרובות למטרות האגודה.

 1. אמצעים להשגת המטרות
  האגודה תהיה רשאית לעשות בהתאם לחוק כל דבר המועיל למטרותיה לרבות להצטרף לכל גוף במדינת ישראל או מחוצה לה, שיש לו מטרות דומות או קרובות למטרות האגודה.
 2. המשרד הרשום

       המשרד הרשום של האגודה יהיה ברחוב לאון בלום 8 כפר סבא, מיקוד 445308, טל: 077-2151800, פקס. 09-7442825

סימן ב: חברות

חברים

באגודה יהיו כולם חברים מן המניין.

כשירות להיות חבר מן המניין
כשיר להיות חבר מן המניין הוא כל אדם אשר ממלא תפקיד מקצועי בספרייה או מרכז מידע ומתקיים בו אחד מהתנאים להלן:
א. בעל תואר או תעודה ממוסד מוכר באחד ממקצועות המידע (ספרן, מידען, מומחה למידע , מומחה לטכנולוגיות מידע, מנהל ידע וכד').
ב. עוסק בהוראה ומחקר בתחומים שללימודי מידע, מדע המידע, ספרנות/מידענות, ניהול מידע, ניהול ידע או מקצועות אחרים הקרובים לעבודת המידע.
ג. בעל תפקיד בארגון שתפקידו בעבודת המידע והספרנות על היבטיה השונים (יצירת מידע, אספקת מידע, ניהול מידע וידע, קביעת מדיניות מידע, מודיעין וכד').

כשירות להיות סטודנט-חבר
סטודנט באחת התכניות המוכרות להכשרת עובדי מידע וידע (לימודי תעודה או לימודים לתואר אקדמי).
סטודנט שעדין לא היה חבר בעמותה זכאי לשנת חברות ללא תשלום. הזכאות הינה לשנה אחת בלבד מתקופת לימודיו.

כשירות להיות גמלאי-חבר
מי שהיה בעבר חבר מן המניין ויצא לגמלאות.
כל גמלאי שיש לו זיקה לעולם הספריות והמידע.

זכויות וחובות החברים
חברים מן המניין:
1. חייבים בתשלום דמי חבר שנתיים למעט סטודנטים בשנה א' בארגון ובכפוף להחלטת הועד.
2. זכאים להשתתף ולהצביע לבחירת היו"ר, חברי הועד המנהל ובכל אסיפה כללית.
3. זכאים להיבחר או להתמנות לכל תפקיד בארגון.
4. זכאים להשתתף בכל פעילויות הארגון , לעתים תוך תשלום מיוחד, כפי שנקבע, בוועד המנהל.

דמי החבר
1. האסיפה הכללית תקבע  את גובה דמי החבר שעל החברים לשלם.
2. כל אסיפה כללית רשאית לשנות את דמי החבר שנקבעו באסיפה כללית קודמת שהתקיימה באותה שנה או בשנה קודמת.
3. דמי החבר הינם לשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר) וישולמו מראש לכל שנה אזרחית באחד לינואר של אותה שנה.

פקיעת החברות
1. בפרישתו מן הארגון ע"י הודעה בכתב.
2. החבר לא שילם לארגון את התשלום השנתי.
3. באם הועד המנהל החליט על הוצאת חבר מהארגון מאחד מן הטעמים הבאים: החבר פעל בניגוד למטרות הארגון, החבר הורשה בעבירה שיש עמה קלון. זאת לאחר שנתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

סימן ג:    הנהלת האגודה

 1. מוסדות האגודה
  מוסדות האגודה הם:
  א. האסיפה הכללית
  ב. הועד
  ג. ועדת הביקורת
  ד. ועדת הבחירות
  ה. ועדות מיוחדות
 2. זכות השתתפות והצבעה באסיפות כלליות ובבחירות כלליות
  א. הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כללית ובבחירות כלליות היא לכל חבר מן המניין.
  ב. חבר מן המניין משתתף ומצביע באסיפות כלליות ובבחירות כלליות רק באופן אישי.
  ג.  לכל חבר בעל זכות הצבעה קול אחד בכל אסיפה כללית ובכל בחירות כלליות.
 3. האסיפה הכללית
  א. האסיפה הכללית היא המוסד העליון בארגון.
  ב. אסיפה כללית רגילה תתקיים אחת לשנה.
  ג. הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שהדבר נראה לו והוא חייב לכנסה אם הוא יידרש לעשות זאת על ידי ועדת הביקורת או על ידי לפחות עשירית מהחברים בעלי זכות הצבעה.
  ד. ודעה על כל אסיפה כללית תימסר על ידי הועד לכל חבר בעל זכות הצבעה לפחות חמישה עשר יום מראש; ההודעה תפרט את המקום, היום, השעה וסדר היום של האסיפה. ניתן לדון באסיפה הכללית גם בנושאים שאינם כלולים בסדר היום בתנאי שרוב הנוכחים
  באסיפה יסכימו לכך.
  ה. לפחות חמישה עשר יום לפני כל אסיפה כללית רגילה יימסר על ידי הועד לכל חבר בעל זכות הצבעה דין וחשבון שנתי על פעולותיה של האגודה בשנה שחלפה בצירוף חוות דעת והצעות ועדת הביקורת.
  ו.   מיד אחרי הפתיחה תבחר האסיפה מבין החברים בעלי זכות הצבעה הנוכחים את היושב ראש והמזכיר שלה.
  ז. המניין החוקי באסיפה כללית יהיה שליש מהחברים בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הקבוע לאסיפה לא יימצא במקום מנין חוקי, תידחה האסיפה עד שיימצא מנין חוקי, אולם לא יותר מאשר לשעה אחת ובעבור שעה האסיפה תתקיים ותהיה חוקית בנוכחות כל מספר של חברים
  בעלי זכות הצבעה.
  ח. ההצבעות באסיפה כללית הן בהרמת ידיים. לפי דרישה של לפחות רבע מהחברים בעלי זכות הצבעה הנוכחים באסיפה, תהיה ההצבעה חשאית.
  ט.  יושב ראש האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה למועד אחר והוא חייב לדחותה למועד אחר אם נדרש לעשות זאת על ידי רוב החברים בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.
 4. הועד
  א. הועד יהיה מורכב מיושב ראש האגודה ושמונה חברים.
  ב. יושב ראש האגודה ייבחר לתפקידו וחברי הועד ייבחרו להיות חברי ועד בבחירות כלליות מבין החברים שמן המניין ולתקופה של שלוש שנים.
  ג. לא ייבחר אדם להיות יושב ראש הארגון או להיות חבר ועד יותר מאשר שלוש פעמים רצופות.
  ד. הועד יבחר מבין חבריו ממלא-מקום יושב ראש וגזבר.
  ה. הועד ינהל את העניינים ואת הרכוש של האגודה, יבצע את החלטות האסיפה הכללית ויעשה את הפעולות שיחשוב אותן למועילות לאגודה בכפיפות לתקנותיה ולהחלטות האסיפה הכללית.
  ו. הועד יכין כל שנה דין וחשבון שנתי על פעולותיה של האגודה שיכלול גם חשבון הוצאות והכנסות באותה שנה, ימציא את הדין וחשבון הנ"ל לכל הפחות שישה שבועות לפני מועד האסיפה הכללית הרגילה לועדת הביקורת וימציא לכל חבר בעל זכות הצבעה את הדין וחשבון
  הנ"ל בצירוף חוות דעתה של ועדת הביקורת והצעותיה בכתב.
  ז. הועד יקיים לכל הפחות ישיבה אחת כל שלושה חודשים.
  ח. המניין החוקי של פגישת ועד יהיה של חמישה חברים לפחות.
  ט. חבר ועד שלא מגיע ל-3 ישיבות ברציפות, תפקע חברותו בועד בכפוף לבירור.
  י. הועד יכהן עד תום האסיפה הכללית הרגילה, בה הודיעה ועדת הבחירות על בחירת ועד חדש, ואם תוצאות הבחירות הכלליות לועד הצריכו הצבעה מכרעת, יכהן הועד עם תום האסיפה הכללית, בה התקיימה ההצבעה האמורה.
 5. ועדת הביקורת
  א. ועדת הביקורת תהיה מורכבת משלושה חברים מן המניין, שאינם חברי הועד ואשר ייבחרו בבחירות כלליות לתקופה של שלוש שנים.
  ב. לא ייבחר אדם להיות חבר ועדת הביקורת יותר מאשר שלוש פעמים רצופות.
  ג. בישיבות ועדת הביקורת יהיה יושב ראש כל פעם חבר אחר לפי תור.
  ד. מנין חוקי בישיבות ועדת הביקורת יהיו שני חברים.
  ה. ועדת הביקורת תבקר את הפעולות הכספיות של האגודה; היא תחווה את דעתה על הדין וחשבון השנתי של הועד ותעביר לועד את חוות דעתה עליו והצעות בכתב לפעולות בעתיד, אם יש לה הצעות כאלה, לא יאוחר מאשר שבועיים לאחר קבלת הדין וחשבון הנ"ל.
  ו. ועדת הביקורת תכהן עד תום האסיפה הכללית הרגילה, בה הודיעה ועדת הבחירות על בחירת ועדת ביקורת חדשה, ואם תוצאות הבחירות הכלליות לועדת הביקורת הצריכו הצבעת הכרעה באסיפה הכללית – עד תום האסיפה בה נתקיימה ההצבעה האמורה.
 6. ועדת הבחירות
  א. לפני תום השנה השלישית לכהונתו ימנה הועד את ועדת הבחירות, שמתפקידה לנהל את הבחירות הכלליות, בהן ייבחרו הועד החדש וועדת הביקורת החדשה לתקופה של שלוש השנים הבאות.
  ב. ועדת הבחירות תהיה מורכבת משלושה חברים מן המניין, שאינם חברי הועד או ועדת הביקורת.
  ג. בישיבות ועדת הבחירות יהיה יושב ראש כל פעם חבר אחר שלה לפי התור.
  ד. את המניין החוקי של ועדת הבחירות יהוו שניים מחבריה.
  ה. לא יופיע אדם כמועמד בבחירות הכלליות המנוהלות על ידי ועדת בחירות אשר הוא חבר בה.
  ו. עם תום האסיפה הכללית הרגילה בה הודיעה וועדת הבחירות על תוצאות הבחירות הכלליות שנוהלו על ידה תסתיים כהונתה של ועדת הבחירות.
 7. בחירות כלליות
  א. בחירות כלליות יתקיימו אחת לשלוש שנים.
  ב. בבחירות הכלליות ייבחרו יושב ראש האגודה, חברי הועד וחברי ועדת הביקורת.
  ג. הבחירות הכלליות תהיינה חשאיות ובאמצעות הדואר/דואר אלקטרוני.
  ד. כל חבר בעל זכות הצבעה רשאי להמליץ בפני ועדת הבחירות על עצמו או על מועמד אחד לתפקיד יושב ראש האגודה, שישה או פחות מועמדים לתפקידים של חברי הועד ושלושה או פחות מועמדים לתפקידי חברי ועדת הביקורת.
  ה. במידה ולא היו לאיזה תפקיד לפחות שני מועמדים כאמור, תציע ועדת הבחירות לאותו תפקיד מועמדים בעלי זכות הצבעה ואשר הודיעו לועדת הבחירות בכתב על הסכמתם להיות מועמדים.
  ו. ועדת הבחירות תודיע בחודש יולי בשנת מנוייה (שתיקרא להלן "שנת הבחירות") לחברים בעלי זכות הצבעה, כי היא מוכנה לקבל מהם הודעות הממליצות על מועמדים לתפקידים כאמור עד סוף חודש ספטמבר באותה שנה.
  ז. עד 5 באוקטובר לשנת הבחירות תשלח ועדת הבחירות לכל מומלץ אשר הסכמתו דרושה להיות מועמד לכל תפקיד מהתפקידים האמורים בהתאם לסעיף משנה ד' או סעיף משנה ה' דלעיל, הודעה על כך ובהודעה זו יתבקש המומלץ להמציא לועדת הבחירות הודעה בכתב
  על הסכמתו להיות מועמד לתפקיד האמור. המציא המומלץ הודעה בכתב על הסכמתו האמורה וקיבלה ועדת הבחירות את ההודעה לא יאוחר מאשר ב-15 באוקטובר לשנת הבחירות יחשב הוא למועמד לאותו תפקיד.
  ח. עד 20 בנובמבר לשנת הבחירות תשלח ועדת הבחירות בדואר לכל חבר בעל זכות הצבעה את פתקי ההצבעה שיכילו את שמות כל המועמדים בבחירות העומדות להתקיים.
  ט. אין מונים קול של מצביע אשר מכתבו הגיע לועדת הבחירות יותר מאוחר מאשר עד ה-20 לדצמבר לשנת הבחירות.
  י. מנין הקולות יעשה על ידי ועדת הבחירות בישיבה אחת אשר תתקיים לא יאוחר מאשר ב-25 בדצמבר לשנת הבחירות.
  יא. המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר נחשב לנבחר. המועמדים האחרים לאותו תפקיד ייחשבו לממלאי מקום של הנבחר לפי הסדר של מספר הקולות שקיבלו.
  יב. ועדת הבחירות תודיע על תוצאות הבחירות באסיפה הכללית השנתית הקרובה אחרי קיומן. האסיפה הכללית תאשר את תוצאות הבחירות.
  יג. במקרה של חלוקה שווה של הקולות בין שניים או יותר מועמדים תכריע ביניהם ברוב קולות האסיפה השנתית הקרובה אחרי קיומם.
 8. ועדות מיוחדות
  א. לועד הסמכות להקים ועדות מיוחדות לשם טיפול בעניינים מיוחדים.
  ב. כל ועדה מיוחדת תבחר את המרכז שלה.
  ג. כל ועדה מיוחדת תכונס לישיבות על ידי המרכז המועדים שייקבעו על ידו.
  ד. יושב הראש והמזכיר של האגודה ייחשבו בתוקף תפקידם כחברי כל ועדה מיוחדת, אולם בלי זכות הצבעה בה.
  ה. כל ועדה מיוחדת יכולה לצרף אליה אנשים מבין חברי האגודה או מחוצה לה עם דעה מייעצת.
  ו. מרכז כל ועדה מיוחדת ימציא לועד אחת לשנה בתאריך שייקבע על ידי מזכיר האגודה דין וחשבון והמלצות בכתב על פעילות הועדה. הדו"ח וההמלצות יועברו לדיון בועד ולאישור. לאחר אישור הועד יכללו הדו"ח וההמלצות של הועדה המיוחדת בתוך הדו"ח השנתי של הועד
  לאסיפה הכללית.
 9. נציגי האגודה בגופים האחרים
  נציגי האגודה בגופים האחרים ימונו על ידי הועד והם ימסרו לועד אחת לשנה במועד שייקבע ע"י מזכיר האגודה, דין וחשבון שייכלל בדין וחשבון השנתי של הועד לאסיפה הכללית.
 10. החלטות
  בכל מוסדות האגודה לרבות האסיפה הכללית:
  א. החלטות תהיינה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, מלבד אם נאמר בתקנות אלה אחרת. במניין המשתתפים בהצבעה לא נחשבים הנמנעים.
  ב. במקרה של חלוקה שווה של הקולות יהיה ליושב ראש באותה אסיפה, ישיבה או פגישה קול מכריע.
  ג. בסעיף זה "יושב ראש" – לרבות הפותח את האסיפה הכללית וכל מי שיושב ראש באיזו אסיפה, ישיבה או פגישה בין שהוא מכונה יושב ראש, בין שהוא מכונה מרכז ובין שהוא מכונה בכינוי אחר או איננו מכונה בכל כינוי מיוחד.
 11. התפנות מקומם של בעלי תפקיד בארגון
  א. מקומו של ממלא תפקיד באגודה יתפנה:
  (1) כשחדל להיות חבר בארגון.
  (2) כשהתפטר מתפקידו על ידי הודעה בכתב לועד בארגון.
  (3) כשפוטר מתפקידו על ידי אותו גוף שבחר בו ובמקרה של בעל תפקיד שנבחר בבחירות כלליות, כשפוטר מתפקידו על ידי האסיפה הכללית.
  ב. מתפנה מקומו של בעל תפקיד שאינו נבחר בבחירות כלליות ימולא מקומו על ידי אותו גוף שבחר בו או מינה אותו.
  ג. מתפנה מקומו של בעל תפקיד שנבחר בבחירות כלליות יבוא במקומו ממלא מקומו הבא מיד אחריו, כאמור בסעיף 7 יא. לא הסכים או לא יכול היה ממלא המקום האמור לכהן בתפקיד או התפנה מקומו לאחר שקיבל את התפקיד, יבוא במקומו ממלא המקום שלאחריו כאמור
  בסעיף 7 יא.
  אי אפשר היה למלא מקומו של בעל תפקיד כאמור, ימונה ממלא מקומו במקרה של חבר ועד (לרבות יושב ראש האגודה) על ידי חברי הועד שנשארו בתפקידם ובמקרה של חבר ועדת הביקורת – על ידי חברי ועדת הביקורת שנשארו בתפקידם. חברי הועד או
  ועדת הביקורת הנותרים יוכלו למנות ממלאי מקום כאמור גם אם מספר החברים הנותרים האלה פחת עד לפחות ממניין חוקי.
  התפנה מקומם של כל חברי הועד (לרבות יושב ראש האגודה) ולא היה לאף אחד מהם ממלא מקום הכשיר והמסכים לקבל את תפקידו, תכריז אסיפה כללית שתכונס על ידי כל מספר של חברי הועד שמקומם התפנה או על ידי עשירית מחברי האגודה על בחירות כלליות
  ותבחר ועדת בחירות שתנהל אותן.
  התפנה מקומם של כל חברי ועדת הביקורת ולא היה לאף אחד מהם ממלא מקום הכשיר והמסכים לקבל את תפקידו, יכריז הועד על בחירות כלליות לועדת הביקורת וימנה ועדת בחירות שתנהל אותן.
  על בחירות כלליות שהוכרזו על ידי האסיפה הכללית או על ידי הועד כאמור, יחולו הוראות סעיף 7 של תקנות אלה, אולם ועדת הבחירות תקבע לפי שיקול דעתה מועדים אחרים לכל תהליכים האמורים באותו סעיף ותודיע על כך לחברים בעלי זכות ההצבעה.
 12. זכות חתימה בשם הארגון
  מסמכים המכילים הוראה או התחייבות מצד האגודה לשלם סכום כסף ייחתמו על ידי יושב ראש האגודה (בהעדרו על ידי ממלא מקומו) ועל ידי הגזבר. מסמכים אחרים ייחתמו על ידי מי שהוסמך לכך על ידי הועד.

סימן ד:    שנוי התקנות ופירוק הארגון

 1. שינוי התקנות
  א. שנוי בתקנות יכול להתקבל ברוב של שני שליש של המשתתפים בהצבעה באסיפה כללית.
  ב. הצעה מפורטת לתיקון התקנות תצורף להודעה על כינוס האסיפה בה ידונו בשינוי התקנות.
 2. פירוק האגודה
  א. על פירוק הארגון יכולה להחליט האסיפה הכללית ברוב של שני שליש של המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית שכונסה באופן מיוחד לשם כך.
  ב. הועד יכול לכנס אסיפה כאמור לפי שיקול דעתו וחייב לעשות זאת לפי דרישה של חמישית מהחברים בעלי זכות ההצבעה.
  ג. ההחלטה על פירוק הארגון תקבע גם את סדרי פירוקה ומה לעשות עם רכושה.

תאריך עדכון: ‏1 פברואר, 2017

 

שינוי גודל גופנים
הפעל ניגודיות צבעים